Walne zgromadzenia

12 października 2021

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI Spółka Akcyjna (PLJRINV00013)

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2021 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie uchwałami nr 14 i 15 dokonało zmian Statutu Spółki (wyszczególnienie zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu), a uchwałą nr 16 przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki (tekst jednolity Statutu stanowi treść uchwały nr 16).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • January Ciszewski – Prezes Zarządu
  • Artur Jedynak – Wiceprezes Zarządu

 

źródło: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=186629&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Nadzwyczajne+Walne+Zgromadzenie

Stosowne dokumenty do pobrania

135492-jrh-tresc-uchwal-nwz
135493-jrh-dokonane-zmiany-statutu-spolki