Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI od dnia 20 września 2022 r.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów % udział głosów na
WZA
January Ciszewski* 26 724 122 65,73% 26 724 122 65,73%
Marek Sobieski 2 744 864 6,75 % 2 744 864 6,75 %
JR HOLDING S.A 5 600 0,01 % 5 600 0,01 %
Pozostali 11 180 022 27,05 % 11 180 022 27,05 %
Razem 40 654 608 100,00% 40 654 608 100,00%

* bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o. o.