Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI od dnia 31 grudnia 2022 r.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów % udział głosów na
WZA
January Ciszewski* 26 724 385 65,74% 26 724 385 65,74%
Porozumienie akcjonariuszy:

Małgorzata Lal-Sobieska, Marek Sobieski, Marcin Sobieski, Maciej Sobieski

2 935 801 7,22 % 2 935 801 7,22 %
JR HOLDING S.A 75 200 0,19 % 75 200 0,19 %
Pozostali 10 919 485 26,85 % 10 919 485 26,85 %
Razem 40 654 608 100,00% 40 654 608 100,00%

* bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o. o.