Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI na dzień 21 marca 2023 r.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów % udział głosów na
WZA
January Ciszewski* 26 224 385 64,51% 26 224 385 64,51%
JR HOLDING ASI S.A 12 600 0,03% 12 600 0,03%
Pozostali 14 417 623 35,46% 14 417 623 35,46%
Razem 40 654 608 100,00% 40 654 608 100,00%

* wraz z Kuźnica Centrum Sp. z o.o.