Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI od dnia 23 listopada 2020 r.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów % udział głosów na
WZA
January Ciszewski* 28 029 430 71,87 % 28 029 430 71,87 %
Marek Sobieski 2 744 864 7,04 % 2 744 864 7,04 %
JR HOLDING S.A 128 000 0,33 % 128 000 0,3 %
Pozostali 8 097 706 20,76 % 8 097 706 20,76 %
Razem 39 000 000 100,00% 39 000 000 100,00%

* bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o. o.