Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI od dnia 15 listopada 2021 r.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów % udział głosów na
WZA
January Ciszewski* 27 703 730 68,14% 27 703 730 68,14%
Marek Sobieski 2 744 864 6,75 % 2 744 864 6,75 %
JR HOLDING S.A 257 900 0,63 % 257 900 0,63 %
Pozostali 9 948 114 24,48 % 9 948 114 24,48 %
Razem 40 654 608 100,00% 40 654 608 100,00%

* bezpośrednio oraz pośrednio przez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o. o.