Struktura akcjonariatu JR HOLDING ASI na dzień 15 czerwca 2023 r.

Akcjonariusze, posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ JR HOLDING ASI S.A.:

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale
zakładowym
Liczba głosów % udział głosów na
WZA
January Ciszewski* 27 256 083 64,09% 27 256 083 64,09%
JR HOLDING ASI S.A 41 000 0,10% 41 000 0,10%
Pozostali 15 227 917 35,81% 15 227 917 35,81%
Razem 42 525 000 100,00% 42 525 000 100,00%

* wraz z Kuźnica Centrum Sp. z o.o.