Prospekt

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O DOKŁADNIE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WARUNKÓW DOSTĘPU DO TEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z OPUBLIKOWANYCH NA NIEJ DANYCH I MATERIAŁÓW.

Przed przystąpieniem do przeglądania materiałów i informacji dostępnych na tej witrynie („Materiały”), konieczne jest zapoznanie się z poniższymi zasadami dotyczącymi warunków dostępu i użytkowania Materiałów. Należy mieć na uwadze, że Materiały mogą być aktualizowane lub modyfikowane, dlatego zaleca się ich każdorazowe przeglądanie i analizowanie przy ponownym odwiedzeniu strony.

Oprócz prospektu sporządzonego przez JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”), informacje dotyczące papierów wartościowych Spółki mają wyłącznie charakter promocyjny i nie mogą być uznane za prospekt ani inny dokument ofertowy w myśl obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały znajdujące się na tej stronie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Materiały dostępne na tej stronie dotyczą procesu ubiegania się przez Spółkę o ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D oraz F („Akcje Dopuszczane”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

Jedynym dokumentem prawnie wiążącym, zawierającym informacje o Spółce, Akcjach Dopuszczanych i procesie Dopuszczenia, jest Prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2024 r., dostępny na stronie internetowej Spółki (https://www.jrholdingasi.pl).

Na tej stronie mogą być również opublikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Dopuszczenia lub które stanowią informacje przekazywane przez Spółkę w ramach obowiązków informacyjnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

Materiały nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, RPA oraz innych jurysdykcjach, gdzie byłoby to naruszeniem prawa lub wymagałoby rejestracji. Materiały są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA, bądź innych państw, w których dostęp do Materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odnośnych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, oraz które nie przebywają na terenie tych państw w momencie uzyskiwania dostępu do niniejszej strony internetowej.

Prospekt nie jest i nie powinien być postrzegany jako zachęta, oferta lub zaproszenie do zakupu lub subskrypcji akcji lub innych instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Akcje opisane w Prospekcie nie mogą być przedmiotem oferty lub sprzedaży poza Polską, chyba że taka działalność jest dozwolona przez prawo danego kraju, bez wymagania od Spółki i jej doradców spełnienia dodatkowych warunków, w tym związanych z przepisami prawnymi. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych bez wcześniejszej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (United States Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) lub bez korzystania z określonych wyjątków od wymogu rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie dokonała i nie planuje dokonywać rejestracji żadnych swoich papierów wartościowych zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie zamierza prowadzić publicznej oferty tych papierów w Stanach Zjednoczonych. Ani Prospekt, ani żadne akcje kwalifikujące się do oferty nie były, nie są i nie będą zarejestrowane, zatwierdzone ani zgłaszane do rejestracji poza granicami Polski. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. lub wyjątków od tej rejestracji. Spółka nie rejestrowała swoich papierów wartościowych zgodnie z tą ustawą i nie planuje oferty publicznej akcji w Stanach Zjednoczonych.

Legislacja niektórych państw poza Rzeczpospolitą Polską może nakładać ograniczenia na dystrybucję informacji zawartych na tej stronie internetowej. Dostęp do tych materiałów i zapoznanie się z nimi w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi zasadami może stanowić naruszenie prawnych regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Inwestorzy znajdujący się lub mający siedzibę poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinni dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej oraz innymi przepisami krajów, które mogą mieć zastosowanie do ich inwestycji w Akcje Dopuszczane.

Należy pamiętać, że inwestowanie w papiery wartościowe niesie ze sobą ryzyko, które jest nieodzownym elementem tego rodzaju działalności. Decyzja o inwestycji wymaga dokładnej analizy ryzyka w kontekście przewidywanych oraz rzeczywistych rezultatów inwestycji w papiery wartościowe. Inwestycje w akcje mogą prowadzić do utraty całej lub części zainwestowanych środków, a w niektórych przypadkach nawet do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Potencjalni inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z całością informacji zawartych w Prospekcie przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Początek formularza

Wybierając opcję „DALEJ”, potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami, ich akceptację oraz fakt, że dostęp do Materiałów uzyskuję z terytorium Polski lub zgodnie z przepisami innych jurysdykcji. Potwierdzam również, że jestem uprawniony do uzyskania dostępu do tych Materiałów.

Dalej