Walne zgromadzenia

06 września 2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR HOLDING ASI Spółka Akcyjna

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JRH, które odbyło się w dniu 6 września 2022 roku.

Jednocześnie JRH informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad (podjęto natomiast uchwałę o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej). Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto JRH informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w konsekwencji podjęcia uchwały nr 6/09/2022 dokonało zmiany w §5 ust. 9 Statutu Spółki (zmiany zaczną obowiązywać w momencie ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Dotychczasowe brzmienie:
„9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:
1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 28.06.2022 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 2 900 000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Uchwalone brzmienie:
„9. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:
1) Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 28.06.2025 roku do podwyższenia kapitału zakładowego, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 2 900 000 zł (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
2) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • January Ciszewski – Prezes Zarządu
  • Artur Jedynak – Wiceprezes Zarządu

źródło NewConnect: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=201129&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Nadzwyczajne+Walne+Zgromadzenie

Stosowne dokumenty do pobrania

JRH treść uchwał NWZ_06.09.2022